תנאי שימוש באתר

אנו מודים לך (להלן - "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר "מפיק" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן ביחד - "מפיק") - הפורטל המוביל לנושאי הפקות המופעל ומנוהל על שקוף דיגיטל בע"מ (להלן - "מדיה"), בכפוף לתנאי שימוש אלה, במפיק תוכל לגלוש בכל דפי האתר, להגיב במדורי האתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.


כללי

השימוש במפיק כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. מדיה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, מפיק תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום במפיק, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במפיק לכל מטרה שהיא. 

האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין מפיק לבין כל אדם המשתמש במפיק, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים במפיק ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש במפיק.

מדיה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה מפיק, מראהו, את השירותים במפיק, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מדיה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

במסגרת השירותים, מדיה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי מדיה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

בשלב זה מירב המידע ושירותי מפיק מסופקים בחינם , הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין שירותים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדית. על שירותים בתשלום תינתן הודעה מראש באתר.


שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמדיה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה מדיה רשאית:
א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) למפיק מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי מדיה בקשר עם המשתמש לצרכי מדיה.

משתמש שנרשם לאתר ו/או לרשומת התפוצה שלו נותן בזאת למפיק את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי (להלן- דבר הפרסומת) באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. דבר הפרסומת שישלח יכול להיות מכל תחום שהוא ובשם כל לקוח מכל סוג ותחום שהוא שעובד עם מדיה ו/או מפיק. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב למפיק, ויחול על דבר פרסומת חדש של אותו לקוח שדבר הפרסומת מתייחס אליו, אשר משלוחו טרם הושלם.


תכנים שמקורם במשתמשי האתר

במפיק מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, (טוק-בקים) ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת מפיק. מסירת תכנים לפרסום במפיק אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

מדיה מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית מדיה לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. 

מדיה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מדיה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום במפיק, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם במפיק את התכנים הבאים:
 

כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;  

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;  

כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;  

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;  

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;  

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;  

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;  

כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;  

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.  

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;  

כל תוכן העלול להטעות צרכן;  

כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;  

כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; 

מדיה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים במפיק, במשתמשיו, במפיק או במי מטעמה. בנוסף, מפיק תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים במפיק. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפיק לפי כל דין.
 

החליטה מדיה לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

התכנים שתמסור לפרסום במפיק יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במפיק או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

מפיק מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים במפיק. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של מפיק, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.


קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של מדיה ו/או של ספקים של מפיק בלבד, לפי הענין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מדיה.

בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק עך חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים,וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.


תשלום

השימוש במפיק ו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו למדיה, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.


הגבלת אחריות

מובהר בזה, כי מדיה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע למפיק ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י מפיק תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומדיה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. מדיה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

מדיה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים במפיק, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ומדיה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

השירותים מכילים קישוריות (
Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. מדיה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות במפיק על ידי מדיה לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפיק, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, מדיה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

מובהר בזאת, כי למערכת מפיק מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן למדיה אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של מדיה. מדיה אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם,תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. מדיה לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

בכל מקרה, מדיה ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד מדיה בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת.
השירותים במפיק מוצעים לך כמות שהם 
 (AS-IS)

מדיה אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי מדיה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים במפיק ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מדיה ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים במפיק ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים במפיק ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך מפיק יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. 

למרות שמדיה עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

בכל מקרה מדיה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים במפיק ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות מדיה, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, מדיה לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי מדיה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים ממפיק.

היה ומדיה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש במפיק שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מדיה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על מדיה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

מדיה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מדיה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מדיה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

בשום נסיבות לא תחול על מדיה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למדיה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. 

מדיה מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם. 

יכול שהמידע או התכנים או הכלים או המוצרים המופיעים במפיק יהיו שגויים, לא מדויקים , משובשים, מוטעים ביסודם וכו', מכל סיבה שהיא, לרבות  עקב טעויות אנוש  ו/או מחדלים,  תקלות טכניות, ו/או מעשים מדיה, מנהליו ו/או מפעיליו ו/או משתמשיו  ו/או מצד שלישי. הגולש מסכים בזאת כי מדיה אינה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לו כתוצאה משימוש כלשהו שעשה בתכנים ובמידע המתפרסם בו. מדיה אינה אחראית לטיב המוצרים, למחירים, מחירונים, מידע חזותי או טקסטואלי, פרטי כתובות, מידע כלכלי, מידע מקצועי, שימוש במנועי חיפוש, שימוש במידע שהושג ממודעות לוח ומודעות פרסומיות וכו'.

בסעיף זה, "מדיה" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וכל מי מטעמה.


קניות, מידע מסחרי ופרסומות

מדיה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם במפיק ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם מדיה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים במפיק ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לענין זה, מדיה אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות - וזאת גם אם יבחר המשתמש לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונו במפיק (אם יש לו כזה) או באמצעות צדדים שלישיים הקשורים במפיק (ככל שהדבר אפשרי). 

כל התחייבות של מפרסם הנובעת מהסכם עמו תבוא בנוסף בנוסף לתנאי שימוש אלו ובמידה וקיימת סתירה ההסכם עם המפרסם יגבר.

מדיה רשאית להוריד מהאתר פרסום ו/או פרטי מפרסם בכל עת ובהודעה מראש של 14 יום, תוך החזרת עלויות הפרסום בניכויי עלויות הפרסום היחסיות של התקופה בה נחשפו פרטי המפרסם באמצעות מפיק וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מדיה.
 


הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי מדיה כדלקמן:
כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י מדיה, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של מדיה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את מדיה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -.
ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

כי ישפה את מדיה מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי מדיה לצורך קבלת השירותים.

כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י מדיה, בין היתר, מכוח חוזים של מדיה עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.  

כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד. 


מפיק אקספרס

מובהר כי המדור  הנו אך ורק
  ישום אינטרנט, אשר מטרתו לקשר בין לקוחות וספקים. למדיה אין כל חלק ו/או אחריות על הקשר שמתנהל בינהם ו/או כל פעילות, עסקית או אחרת, שנובעת מקשר זה.

המידע המפורסם במפיק אקספרס הינו בבעלותה הבלעדית של מדיה. אין להעתיק , לפרסם
  ולעשות כל שימוש במידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברהתשלום בעבור פירסום באתר וקבלת קוד גישה תקף יחשב לצורך העניין כקבלת הסכמה מראש ובכתב להגיב למכרזים המפורסמים במדור בלבד. אין לראות בכך אישור להפצת המידע. 

השימוש במדור זה הינו לצורך פירסום ביקושים ע"י גולשים וקבלת הצעות מחיר מספקים מפרסמים.

אין לעשות במדור זה שימושים אחרים לרבות ניסיון לפרסום אדם או גוף. 
 המידע מסופק לשירות ציבור מנויי האתר בלבד לשימוש פרטי ומסחרי בהתאם לתקנון זה בלבד.

שימוש ו/או פרסום המידע המופיע
 במערכת, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט.

באם הפר המשתמש או המפרסם את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה
 ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר במדור ו/או אחר, מדיה רשאית לסיר המכרז ולהרחיק אדם או גוף ספציפי משימוש במדור ו/או האתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.


המחאת זכויות וחובות על ידי מדיה

מוסכם בזה, כי מדיה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור).


סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.


התיישנות

כל תביעה ו/או דרישה נגד מדיה ו/או מפיק תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד הופעתה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 8591, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.


ניתוק או הפסקה של השירותים

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה מדיה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.

מדיה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.


שונות

מדיה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות אך מבלי לגרוע, במקרה שיובא לידיעתה כי האתרים ו/או התכנים ו/או השימוש בהם נוגד את הוראות הדין ו/או גורם נזק כלשהו למדיה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או מהווה הפרת זכויות כלשהן של כל אחד מאלה.

כל התכנים המתפרסמים במפיק ו/או באיזה מהאתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה עלולים להימחק כעבור זמן. מדיה אינה מתחייבת שתכנים הנמצאים במועד מסוים במפיק ו/או ברשת יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך.


פנה אלינו

מדיה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
 

מחלקת שירות לקוחות 

טלפון  03-5786222 

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:

פקסימיליה למספר 03-578-7557 (לציין: עבור שירות לקוחות)